Chức năng nhiệm vụ

– Hiệp hội tổ chức liên kết, tập hợp các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam, nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thống nhất ý chí, hành động trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

– Bảo vệ quyền lợi và tổ chức giúp đỡ các doanh nghiệp ngành nghề nông thôn trong khả năng các nguồn lực của Hiệp hội.

– Nghiên cứu tổng hợp các ý kiến của doanh nghiệp thành viên để phản ánh, đề đạt với các cơ quan Nhà nước về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch ngành nghề nông thôn, về việc bổ sung, sửa đổi và ban hành mới các chủ trương chính sách, tạo điều kiện thuận lợi phát triển ngành nghề nông thôn.

-Tổ chức giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn cho hội viên trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh. Phát triển quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết, hợp vốn đầu tư, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đổi mới công nghệ.v..v…nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, của doanh nghiệp hội viên.

-Tư vấn cho hội viên về các biện pháp nâng cao năng suất, chất lượng hàng hoá theo quy trình, quy cách, tiêu chuẩn của cơ sở, của Nhà nước và các đối tác nước ngoài. Tạo sự đồng đều ổn định về chất lượng hàng hoá đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Giúp hội viên trong việc đăng ký quyền sở hữu về trí tuệ, sở hữu công nghiệp, đăng ký bao bì, mẫu mã, kiểu dáng, hoàn thiện công nghệ thương phẩm.

– Tham gia để giải quyết các tranh chấp giữa các hội viên nhằm hạn chế tối đa các thiệt hại do tranh mua, tranh bán gây ra, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, đúng pháp luật.

-Tổ chức cung cấp thông tin, phổ biến chủ trương chính sách mới của Đảng và Nhà nước.

Tổ chức và tạo điều kiện cho hội viên tham gia hội chợ triển lãm , hội nghị, hội thảo trong nước và ngoài nước, tham quan, khảo sát thị trường trong nước và quốc tế, giới thiệu đối tác và các dịch vụ kỹ thuật, tư vấn đầu tư, xúc tiến thương mại.

-Tham gia với các cơ quan chức năng của Nhà nước để tổ chức, đào tạo trong và ngoài nước về kỹ thuật, công nghệ, cách quản lý mới cho các cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ và đội ngũ thợ lành nghề của hội viên. Giúp đỡ các tài năng trẻ trong sản xuất kinh doanh.

– Mở rộng quan hệ với các tổ chức quốc tế và trong nước để tham gia một số Hiệp hội Quốc tế có liên quan về sản xuất kinh doanh của Hiệp hội theo quy định của pháp luật, để tranh thủ sự hỗ trợ và hợp tác cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

-Quản lý và sử dụng các khoản hội phí theo đúng quy định. Lập và sử dụng quỹ phát triển sản xuất kinh doanh, quỹ hỗ trợ đào tạo dạy nghề, quỹ hỗ trợ xuất khẩu theo quy định của Nhà nước để giúp hội viên duy trì và phát triển sản xuất./.