Tài chính – Ngân hàng

MÃ SỐ DỰ ÁN

TÊN DỰ ÁN

MỤC TIÊU

LĨNH VỰC

HÌNH THỨC

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ

01-34-1045 Các Dự án tín dụng, ngân hàng, bưu chính viễn thông   Tài chính – Ngân hàng vốn trong nước; 100% vốn nước ngoài 10-12 triệu USD