Trung tâm Tài chính và Vốn ODA

Quy chế tổ chức bộ máy và hoạt động của Trung tâm Tài chính và Vốn ODA

Ngày đăng: 2014-07-25 Lượt xem: 244


QUY CHẾ
TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA TRUNG TÂM TÀI CHÍNH VÀ VỐN ODA TRỰC THUỘC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA  NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 30/2013-QĐHH, ngày 27/03/2013 của
Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam)


CHƯƠNG I
ĐIỀU KHOẢN CHUNG


    Điều 1: Trung tâm Tài chính và Vốn ODA là tổ chức thành viên trực thuộc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam.

    Điều 2: Trung tâm hoạt động theo Điều lệ Hiệp hội và Quy chế số 70/2010-QĐQC ngày 26/6/2010 của Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam về tổ chức bộ máy hoạt động của các đơn vị trực thuộc và Quyết định số 29/2013-QĐHH ngày 27/03/2013 về việc thành lập Trung tâm Tài chính và Vốn ODA.
    Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, tự chủ về tài chính, có tài khoản tại ngân hàng, mở sổ sách thống kê kế toán và hạch toán độc lập.

    Điều 3:
    - Tên gọi: Trung tâm Tài chính và Vốn ODA
    -Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Center for Finance and ODA Capital.
    -Tên viết tắt bằng tiếng Anh: CFOC.
    --Trụ sở: Thành phố Phủ lý, tỉnh Hà Nam
    Văn phòng 2, 3 tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ đô Hà Nội. Trung tâm được đặt các chi nhánh, các văn phòng đại diện ở các địa phương khác theo quy định của pháp luật
    Điện thoại: 0912323868
   

CHƯƠNG II
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 
   Điều 4:  Chức năng, nhiệm vụ.
    - Tiếp cận và khai thác các nguồn vốn tín dụng trong và ngoài nước, kể cả nguốn vốn ODA
    -Hợp tác với các tổ chức, cá nhân, trong và ngoài nước về lĩnh vực cung cấp và quản lý Tài chính Doanh nghiệp;
    -Hợp tác với các tổ chức, cá nhân, trong và ngoài nước tổ chức hội nghị, hội thảo trong nước và Quốc tế về quản lý sử dụng tài chính và vốn ODA hiệu quả;.
    -Tư vấn đầu tư, lập dự án khả thi trong lĩnh vực Tài chính và Vốn ODA
    -Giúp các Doanh nghiệp Hội viên tiếp cận nguồn cung cấp Tài chính trong và ngoài nước, kể cả nguồn vốn ODA để phát triển Dự án.
    -Giúp Chủ tịch Hiệp hội trong việc lập kế hoạch phân bổ nguồn tài chính mà Trung tâm tiếp cận được để phân bổ cho các dự án Phát triển;
    -Theo dõi tình hình thực hiện của các dự án.và báo cáo với Ban Thường trực  và Chủ tịch Hiệp hội về kết quả thực hiện các dự án;
    -Thẩm định các dự án Phát triển của doanh nghiệp hội viên trước khi trình Chủ tịch Hiệp hội phê duyệt và gửi tới các cơ quan Nhà nước hữu quan và các tổ chức tín dụng;
    -Lập kế hoạch phân bổ nguồn vốn mà Hiệp hội vận động được cho các dự án của Hội viên Hiệp hội.

    Điều 5: Quyền hạn:
    - Trung tâm Được tổ chức bộ máy, biên chế nhân lực phù hợp với các chức năng, nhiệm vụ và định hướng phát triển.
- Được tự xây dựng kế hoạch hoạt động ngắn hạn và dài hạn.
    - Được chủ động về tài chính, chủ động ký các hợp đồng phối hợp nghiên cứu, dịch vụ khoa học và công nghệ với các tổ chức và cá nhân ở trong và ngoài nước.
    - Được chủ động trong các mối quan hệ đối nội, đối ngoại trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

 

CHƯƠNG III
TỔ CHỨC BỘ MÁY

   
    Điều 6:  Trung tâm được tổ chức theo cơ cấu sau:
-  Ban điều hành gồm: Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng;
-  Các Phòng,Ban chuyên môn nghiệp vụ gồm:
            +  Phòng Tổ chức-Hành chính.
            +  Phòng Kế hoạch-Tài chính.
            +  Phòng Khoa học - Công nghệ và đào tạo.
            +  Phòng Thông tin - Tư liệu và hợp tác quốc tế.
            +  Ban Nghiên cứu, Khai thác Tài chính và vận động nguồn vốn ODA.     Trong quá trình hoạt động, Trung tâm sẽ tổ chức điều chỉnh các phòng ban chuyên môn cho phù hợp với nhu cầu thực tế.

    Điều 7: Tổng Giám đốc trung tâm:
+ Tổng Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam ra Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm.
+ Là chủ tài khoản của Trung tâm, là người đại diện Trung tâm để ký kết các hợp đồng nghiên cứu, phát triển dịch vụ khoa học và công nghệ;
+ Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của Trung tâm;
+ Là người chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hiệp hội và trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm.
+ Là người có quyền tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm lãnh đạo các phòng ban của Trung tâm;
+ Có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

    Điều 8: Phó Tổng Giám đốc Trung tâm:
- Phó Tổng Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam ra Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Tổng Giám đốc Trung tâm.
- Nhiệm vụ cụ thể của các phó Tổng giám đốc do Tổng giám đốc phân công.
- Phó Tổng giám đốc Trung tâm được quyền quyết định những vấn đề thuộc phạm vi được phân công. và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc, Chủ tịch Hiệp hội và trước pháp luật.
- Trường hợp Tổng Giám đốc vắng mặt thì một Phó Tổng Giám đốc được Tổng Giám đốc uỷ quyền điều hành hoạt động Trung tâm và phải chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hiệp hội và trước pháp luật trong thời gian được uỷ quyền.

    Điều 9: Trách nhiệm của kế toán trưởng:
     - Kế toán trưởng Trung tâm do Chủ tịch Hiệp hội Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Tổng Giám đốc Trung tâm.
     - Kế toán trưởng có nhiệm vụ: giúp Tổng Giám đốc Trung tâm quản lý công tác tài chính, kế toán của Trung tâm và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc,  Chủ tịch Hiệp hội và trước pháp luật về các số liệu sổ sách thống kê, kế toán do mình phụ trách.

    Điều 10: Trách nhiệm của các Phòng, Ban. (Các đơn vị trực thuộc):
     - Trưởng, phó các Phòng, Ban của Trung tâm do Tổng Giám đốc Trung tâm quyết định bổ nhiệm, miễm nhiệm và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực do Phòng, Ban mình phụ trách.

    Điều 11: Trách nhiệm quyền lợi của cán bộ, nhân viên:
- Cán bộ, nhân viên của Trung tâm bao gồm: Cán bộ, nhân viên làm việc theo chế độ chính nhiệm, kiêm nhiệm, cộng tác viên và làm việc theo hợp đồng;
- Cán bộ, nhân viên của Trung tâm phải có đầy đủ hồ sơ cá nhân theo quy định của Nhà nước, phải có ý thức trách nhiệm, tự giác làm hoàn thành tốt các công việc được phân công và được hưởng các quyền lợi theo đúng quy định của Trung tâm, của Hiệp hội và của pháp luật.


CHƯƠNG IV
CƠ SỞ VẬT CHẤT - KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH

 

    Điều 12: Nguồn tài chính:
- Nguồn đóng góp của các thành viên Trung tâm;
- Nguồn thu từ các hoạt động nghiên cứu, phát triển và dịch vụ;
- Nguồn tài trợ, viện trợ… của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, kể cả nguồn vốn ODA;
- Nguồn tài chính hợp pháp khác (vốn vay ngân hàng.....)

    Điều 13: Sử dụng và phân bổ kinh phí:
- Chi phí vận hành bộ máy tổ chức bao gồm: lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chi phí thường xuyên khác;
- Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Hiệp hội;
- Hàng năm, sau khi trang trải các khoản chi phí hợp lý và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính, phần chênh lệch thu – chi còn lại được trích lập vào các quỹ theo quy định hiện hành.

    Điều 14: Năm tài chính:
- Năm tài chính của Trung tâm bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 dương lịch hàng năm. Riêng năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày thành lập Trung tâm đến ngày 31/12.
- Chế độ quản lý tài chính, kế toán, tài sản của Trung tâm  được thực hiện theo Luật ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các quy định khác của Nhà nước và Hiệp hội.


CHƯƠNG V
NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG VÀ MỐI QUAN HỆ

 

    Điều 15: Nguyên tắc hoạt động:
Hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, chế độ một Thủ trưởng, tuân thủ theo luật pháp Nhà nước, theo Quy chế của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam, Quy chế của Trung tâm đã được Chủ tịch Hiệp hội phê duyệt và ban hành.
    -Trung tâm là đơn vị trực thuộc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam, chịu sự quản lý trực tiếp của Chủ tịch Hiệp hội, hoạt động theo các quy định của pháp luật và quy chế số 70/2010-QĐQC ngày 26/6/2010 và quy chế số 30/2013-QĐHH, ngày 27/03/2013 do Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam ban hành.
    -Trung tâm có nghĩa vụ trích nộp phí quản lý cấp trên với Hiệp hội. (có văn bản quy định riêng).
    -Định kỳ 6 tháng/lần, báo cáo tình hình hoạt động với Hiệp hội.
        -Chấp hành nghiêm chỉnh các đợt thanh kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất của  Hiệp hội và các cơ quan quản lý Nhà nước.


CHƯƠNG VI
KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ GIẢI THỂ

   
     Điều 17:  Khen thưởng và kỷ luật:
    -Khen thưởng: Đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc sẽ được trao tặng các danh hiệu thi đua khen thưởng của Hiệp hội và được đề nghị trao tặng các danh hiệu khen thưởng của Nhà nước;
    -Kỷ luật: Đơn vị, cá nhân vi phạm, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị khiển trách, cảnh cáo, cách chức, xóa tên và xử lý theo Quy chế, Điều lệ Hiệp hội và pháp luật hiện hành

    Điều 18: Giải thể
    Trung tâm bị giải thể trong các trường hợp sau:
- Vi phạm nghiêm trọng pháp luật của Nhà nước đến mức bị phải giải thể;
- Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam quyết định giải thể;
- Trình tự giải thể được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.


CHƯƠNG VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

  

    Điều 19: Sửa đổi, bổ sung Quy chế:
- Trong quá trình hoạt động, để phù hợp với tình hình thực tế, các nội dung của bản Quy chế hoạt động Trung tâm có thể được sửa đổi, bổ sung.
- Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế do Tổng Giám đốc Trung tâm đề nghị, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam quyết định ban hành bằng văn bản mới có hiệu lực thi hành.

    Điều 20: Hiệu lực thi hành:
Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tài chính và Vốn ODA  gồm 07 chương, 20 điều. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày Chủ tịch Hiệp hội ký ban hành./.

Videos

Thành viên hội

Quảng cáo