Trung tâm Tài chính và Vốn ODA

Quyết định số 29/2013-QĐHH ngày 27/3/2013

Ngày đăng: 2014-07-25 Lượt xem: 169

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
NGHÀNH NGHỀ NÔNG THÔN VIỆT NAM

----------o0o---------
   Số: 29/2013-QĐHH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do-Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2013

   

QUYẾT ĐỊNH
“V/v: Thành lập Trung tâm Tài chính và Vốn ODA trực thuộc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam(VARISME )”

CHỦ TỊCH
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP  NHỎ VÀ VỪA NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN VIỆT NAM


-Căn cứ Quyết định số 28/2002/QĐ -BTCCBCP ngày 28/05/2002 của Bộ trưởng, Trưởng Ban tổ chức cán bộ chính phủ (nay là Bộ Nội Vụ) về việc thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam và Điều lệ Hiệp hội đã được Đại hội đại biểu toàn quốc thông qua ngày 29/03/2010 và Quyết phê duyệt Điều lệ số 645/QĐ-BNV, ngày 14/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc Hiệp hội ban hành kèm theo Quyết định số 70/2010-QĐ-QC ngày 26/06/2010 của Chủ tịch Hiệp hội;
-Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức và Chánh Văn phòng Hiệp hội;
-Xét nhu cầu phát triển.

QUYẾT ĐỊNH


    Điều 1: Thành lập Trung tâm Tài chính và Vốn ODA trực thuộc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam.
    -Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Center for Finance and ODA capital.
    -Tên viết tắt bằng tiếng Anh: CFOC.
    -Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật. Trung tâm tự chủ về tài chính, hạch toán độc lập.
    -Trụ sở: Thành phố Phủ lý, tỉnh Hà Nam
    Văn phòng 2, 3 tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ đô Hà Nội. Trung tâm được đặt các chi nhánh, các văn phòng đại diện ở các địa phương khác theo quy định của pháp luật
    Điện thoại: 0912323868

    Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ.
    - Tiếp cận và khai thác các nguồn vốn tín dụng trong và ngoài nước, kể cả nguồn vốn ODA
    -Hợp tác với các tổ chức, cá nhân, trong và ngoài nước về lĩnh vực cung cấp và quản lý Tài chính Doanh nghiệp;
    -Hợp tác với các tổ chức, cá nhân, trong và ngoài nước tổ chức hội nghị, hội thảo trong nước và Quốc tế về quản lý sử dụng tài chính và vốn ODA hiệu quả;.
    -Tư vấn đầu tư, lập dự án khả thi trong lĩnh vực Tài chính và Vốn ODA
    -Giúp các Doanh nghiệp Hội viên tiếp cận nguồn cung cấp Tài chính trong và ngoài nước, kể cả nguồn vốn ODA để phát triển Dự án;
    -Thẩm định các dự án khả thi của các doanh nghiệp hội viên.

    Điều 3: Quyền hạn.
    -Xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế nhân lực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và định hướng phát triển;
    -Tự chủ xây dựng chiến lược, kế hoạch hoạt động ngắn hạn và dài hạn;
    -Quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm ký kết, đầu tư trong các hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ;
    -Tự chủ về tài chính;
    -Chủ động trong các quan hệ đối nội, đối ngoại, ký các hợp đồng, các thoả thuận hợp tác với các với các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước.

    Điều 4: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông (bà) Chánh Văn phòng, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Hiệp hội, Tổng Giám đốc Trung Tài chính và Vốn ODA thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nội Vụ (thay b/c);
- Bộ Tài Chính (để phối hợp chỉ đạo)
- Ngân hàng Nhà nước(để phối hợp chỉ đạo)
- Bộ NN & PTNT (thay b/c);
- Công an tỉnh Hà Nam;
- Thành viên, hội viên Hiệp hội;
- Lưu: VPHH.
TM. BAN CHẤP HÀNH  TRUNG ƯƠNG
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

 
    Lê Khắc Triết

 

Videos

Thành viên hội

Quảng cáo