Trung tâm Tài chính và Vốn ODA

Quyết định số 30/2013-QĐHH ngày 27/3/2013

Ngày đăng: 2014-07-25 Lượt xem: 177

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN VIỆT NAM

--------------o0o---------------

                   Số: 30/2012-QĐHH

              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC

                --------------o0o------------

                          
Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2013

 

   

QUYẾT ĐỊNH
(V/v: Ban hành Quy chế tổ chức bộ máy và hoạt động  của Trung tâm Tài chính và Vốn ODA trực thuộc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa  ngành nghề nông thôn Việt nam)

CHỦ TỊCH
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP  NHỎ VÀ VỪA NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN VIỆT NAM


-Căn cứ Quyết định số 28/2002/QĐ -BTCCBCP ngày 28/05/2002 của Bộ trưởng, Trưởng Ban tổ chức cán bộ chính phủ (nay là Bộ Nội Vụ) về việc thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam và Điều lệ Hiệp hội đã được Đại hội đại biểu toàn quốc thông qua ngày 29/03/2010 và Quyết phê duyệt Điều lệ số 645/QĐ-BNV, ngày 14/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc Hiệp hội ban hành kèm theo Quyết định số 70/2010-QĐ-QC ngày 25/06/2010 của Chủ tịch Hiệp hội;
-Căn cứ Quyết định số 29/2013-QĐHH, ngày 27/03/2013 của Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam về việc thành lập Trung tâm Tài chính và Vốn ODA trực thuộc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam;
-Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức và Chánh Văn phòng Hiệp hội.


 QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành Quy chế tổ chức bộ máy và hoạt động của Trung tâm Tài chính và Vốn ODA trực thuộc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam (Có Quy chế kèm theo).

Điều 2: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3:Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông (bà) Chánh Văn phòng, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Hiệp hội, Tổng Giám đốc Trung tâm Tài chính và Vốn ODA thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Nội Vụ (thay b/c);
- Bộ Tài Chính (để phối hợp chỉ đạo)
- Bộ NN & PTNT (thay b/c);
- Công an tỉnh Hà Nam;
- Thành viên, hội viên Hiệp hội;
- Lưu: VPHH.
TM. BAN CHẤP HÀNH  TRUNG ƯƠNG
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN VIỆT NAM
CHỦ TỊCH


    Lê Khắc Triết 

Videos

Thành viên hội

Quảng cáo