Quyết Định

Quyết định số: 2881/QĐ-BNN-TT của Bộ Nông nghiệp và PTNTVề việc công nhận giống cây trồng mới và giống cho sản xuất thử

Ngày đăng: 2014-07-28 Lượt xem: 238


BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2881 /QĐ - BNN - TT


Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2007QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận giống cây trồng mới và giống cho sản xuất thử


BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 

Căn cứ Nghị định 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp & PTNT;

Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 tháng 3 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-BNN ngày 21 tháng 34 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã quy định về khảo nghiệm, sản xuất thử, công nhận, đặt tên giống cây trồng nông nghiệp mới;

Căn cứ Biên bản phiên họp của Hội đồng Khoa học công nghệ được thành lập theo Quyết định số 2145/QĐ/BNN-TT ngày 27/7/2007; số 2256/QĐ-BNN-TT ngày 8/8/2007; số 2458 ngày 22/8/2007; số 2502 ngày 27/8/2007 và số 2561 ngày 4/9/2007;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt,


QUYẾT ĐỊNH
 

Điều 1. Công nhận 06 giống cây trồng nông nghiệp mới và 05 giống cây trồng cho sản xuất thử (Danh sách kèm theo).

Điều 2. Cục Trồng trọt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và các đơn vị tác giả chịu trách nhiệm phổ biến các giống cây trồng mới được công nhận vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Đối với giống công nhận cho sản xuất thử, đơn vị tác giả tiếp tục hướng dẫn kỹ thuật, mở rộng diện tích để có đủ điều kiện công nhận giống cây trồng mới.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng vụ khoa học công nghệ, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc vùng giống được công nhận, Thủ trưởng các cơ quan tác giả giống cây trồng mới và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VP,TT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Bá BổngDANH SÁCH GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI ĐƯỢC CÔNG NHẬN

(Kèm theo Quyết định số: 2881/QĐ-BNN-TT ngày 02 tháng 10 năm 2007)


CÔNG NHẬN GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI

1. Giống lúa Khang Dân đột biến

Tác giả: Đỗ Hữu Ất và CTV - Viện Di truyền Nông nghiệp - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

2. Giống ngô nếp MX10 tại vùng Đồng bằng Sông hồng và Đông Nam Bộ.

Tác giả: Nguyễn Hữu Hòa, Đặng Văn Vinh và CTV - Công ty cổ phần giống cây trồng Miền Nam.

3. Giống ngô lai LVN145 tại các tỉnh phía Bắc.

Tác giả: Bùi Mạnh Cường, Ngô Hữu Tình và CTV - Viện nghiên cứu ngô - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

4. Giống ngô lai LVN98 tại các tỉnh phía Bắc.

Tác giả: Ngô Hữu Tình, Nguyễn Thị Lưu, Vũ Hoài Sơn, Nguyễn Văn Dũng, Đào Thị Tuấn, Doãn Thị Hoài, Trần Lan Anh và CTV - Viện nghiên cứu ngô - Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

5. Giống dưa chuột CV5 tại các tỉnh phía Bắc.

Tác giả: Trần Khắc Thi, Phạm Mỹ Linh, Ngô Thị Hạnh, Phạm Văn Dùng và CTV - Viện nghiên cứu rau quả - Viện Khoa học và Nông nghiệp Việt Nam.

6. Giống ớt HB9 tại vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

Tác giả: Trần Khắc Thi, Trần Văn Lài, Trần Ngọc Hùng, Đặng Hiệp Hòa, Lê Thị Mai và CTV - Viện nghiên cứu rau quả - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.


CÔNG NHẬN CHO SẢN XUẤT THỬ

1. Giống lúa DT38 tại một số tỉnh vùng Đồng bằng Bắc Bộ: Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Phú Thọ và vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ.

Tác giả: Đào Thanh Bằng, Lâm Quang Dụ, Tô Anh Tuấn, Nghiệm Thị Nhạn, Trần Duy Quý, Nguyễn Hữu Đống và CTV - Viện di truyền Nông nghiệp - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

2. Giống cỏ VA06 tại các vùng sinh thái trên cả nước .

Tác giả: Lê Khắc Triết và CTV - Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam.

3. Giống ngô lai LVN885 tại các tỉnh phía Bắc và vụ 2 ở Tây Nguyên

Tác giả: Bùi Mạnh Cường, Ngô Hữu Tình, Ngô Thị Minh Tâm, Nguy Hương Lan và CTV - Viện nghiên cứu ngô - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

4. Giống ngô lai LVN61 trong vụ Xuân và vụ Thu Đông.

Tác giả: Mai Xuân Triệu, Vũ Thị Hồng và CTV - Viện nghiên cứu ngô - Viện Khoa học và Nông nghiệp Việt Nam.

5. Giống ngô lai LVN14 tại các vùng trồng ngô trong cả nước, đặc biệt là vùng trồng ngô nhờ nước trời.

Tác giả: Phan Xuân Hào, Vương Huy Minh, Nguyễn Thị Nhài, Nguyễn Văn Cương và CTV - Viện nghiên cức ngô - Viện Khoa học và Nông nghiệp Việt Nam.

 

Tin khác

Videos

Thành viên hội

Quảng cáo