Xuất nhập khẩu

Hai tháng đầu năm 2024, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường Canada tăng mạnh

Hai tháng đầu năm 2024, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường Canada tăng mạnh

Hầu hết các mặt hàng trong cơ cấu đồ nội thất bằng gỗ xuất khẩu tới thị trường Canada đều tăng mạnh trong hai tháng đầu năm 2024.