Văn bản pháp lý Hiệp hội

Quyết định của Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam về việc triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ II (2010 -2015)

Ngày đăng: 2014-07-28 Lượt xem: 234


HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN VIỆT NAM
Số: 38/2010-QĐHH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do- Hạnh phúc 
--------------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2010
 

QUYẾT ĐỊNH
 
(V/v: Triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ II
Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam)

CHỦ TỊCH HIỆP HỘI
DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN VIỆT NAM
 
- Căn cứ Quyết định số 28/2002/QĐ-BTCCBCP ngày 28/5/2002 của Bộ trưởng - Trưởng Ban tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ ) về việc thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam và Điều lệ Hiệp hội;
- Căn Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam ngày 19/12/2007;
- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban Thường trực Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam ngày 05/03/2008;
- Căn cứ Quyết định số 60/2007-VPHH, ngày 23/05/2007 của Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam V/v Thành lập Ban trù bị Đại hội lần II Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam;
- Căn cứ công văn số 128/BNV-TCPCP của Bộ Nội vụ, ngày 11/01/2010 V/v Tổ chức Đại hội II Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam;
- Theo đề nghị của Ban Tổ chức cán bộ và Văn phòng Hiệp hội.

QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ II Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam.
Thời gian: 29/03/2010
Địa điểm: Hội trường tầng 7, Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam
Điều 2.
2.1. Giao Văn phòng Hiệp hội kiểm tra đôn đốc nhiệm vụ của các Tiểu Ban trù bị Đại hội II tại Quyết định 60/2007-VPHH, ngày 23/05/2007 của Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam;
2.2. Văn phòng Hiệp hội lập danh sách đại biểu tham dự Đại hội trình Chủ tịch phê duyệt.
2.3 Mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội phải xong trước ngày 26/03/2010.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Kế toán trưởng, Trưởng các Tiểu Ban trù bị Đại hội II, thành viên, hội viên Hiệp hội thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-Như điều 3;
-Bộ Nội vụ(thay báo cáo);
-Bộ Nông nghiệp &PTNT
(thay báo cáo);
-Lưu: VPHH.
TM. BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI DOANH NGHIỆPNHỎ VÀ VỪA NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN VIỆT NAM
Q. CHỦ TỊCH (đã ký)
Lê Khắc Triết

 

Videos

Thành viên hội

Quảng cáo