Văn bản pháp lý Hiệp hội

VĂN BẢN PHÁP LÝ DO HIỆP HỘI BAN HÀNH

Ngày đăng: 2014-07-28 Lượt xem: 212


- Quyết Định số 68A/2006/QD-HH ngày 20 tháng 07 năm 2006 của Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam V/v Đặt tên giống cỏ mới VA 06 (24-07-2007)


- Quyết định số: 128/2005-QĐHH, ngày 9 tháng 08 năm 2005 của Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam. Về việc: Ban hành Quy chế hoạt động (10-07-2007)


- Quyết định số: 60/2007-VPHH, ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam. Về việc: Thành lập Ban trù bị Đại hội lần II Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam (10-07-2007)


- Quyết định số: 39/ 2005/QĐ-HH, ngày 28 tháng 3 năm 2005 của Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam. V/v: Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (09-01-2007)


- Quyết định số: 26/2005/QĐ-TĐKT-HH, ngày 28 tháng 3 năm 2005 của Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam. V/v: Ban hành Quy chế thi đua khen thưởng (09-01-2007)


- Quy chế tạm thời về thi đua - khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 26/2005/QĐ-HH, ngày 28 tháng 3 năm 2005 của Chủ tịch Hiệp hội (09-01-2007)


- Quyết định số: 08/2006-VPHH, ngày 13/01/2006 của chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam. V/v: Quyết định cấp thẻ Hội viên Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam (20-12-2006)


- Quyết định số 128/2005/QD-HH, ngày 9 tháng 8 năm 2005. V/v: Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam (22-11-2006)


- Quyết định số 08/2004/QĐ-HH, ngày 1 tháng 9 năm 2007 của Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam. V/v: Ban hành kèm theo Quyết định này Qui chế làm việc của Ban Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông (22-11-2006)


- Quyết định số: 81/2004/QD-QC, ngày 16/11/2004. V/v: Ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc Hiệp hội - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam (22-11-2006)


- Quy chế hoạt động Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam số: 82/2004-QD-QC, ngày 16/11/2004. Ban hành kèm theo Quyết định số 81/2004-QD-QC ngày 16/11/2004 của Chủ tịch Hiệp hội (20-11-2006)

 

Videos

Thành viên hội

Quảng cáo