DỰ ÁN DẦU KHÍ

MÃ SỐ DỰ ÁN

TÊN DỰ ÁN

MỤC TIÊU

LĨNH VỰC

HÌNH THỨC

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ

01-27-2176 Xây dựng nhà máy lọc dầu   Dầu khí Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 350 triệu USD
02-27-2119 Nhà máy hoá dầu Methyl Teriary 60.000 tấn/năm Dầu khí Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư  
03-27-2127 Sản xuất dầu nhờn 50.000 tấn/năm Dầu khí Liên doanh hoặc 100% vốn chủ đầu tư  
04-27-1142 Cảng tổng hợp và cảng xuất dầu tinh 14 triệu tấn/năm. Dầu khí BOT: liên doanh hoặc 100% vốn trong nước. 25 triệu USD,
05-27-1143 Cảng nhập dầu thô 7 triệu tấn/ năm Dầu khí BOT: liên doanh hoặc 100% vốn trong nước. 20 triệu USD
06-27-1090 Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn 7 triệu tấn/năm Dầu khí Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 2.500 triệu USD
07-27-1096 Tổng kho xăng dầu 22-40 vạn m3 Dầu khí Liên doanh; 100% vốn trong nước 30 triệu USD
08-27-249 Phát triển công nghiệp hoá dầu: xây dựng, vận hành đường ống dẫn dầu, dẫn khí, kho, cảng dầu   Dầu khí Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài  
09-27-250 Nhà máy sản xuất alphan 200.000 tấn/năm Dầu khí Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 80 triệu USD
10-27-251 sản xuất thiết bị và phương tiện khai thác dầu khí, mỏ và năng lượng   Dầu khí Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài