DỰ ÁN ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

MÃ SỐ DỰ ÁN

TÊN DỰ ÁN

MỤC TIÊU

LĨNH VỰC

HÌNH THỨC

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ

01-36-1819 Dự án Xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện điện tử và máy vi tính. 2 ha Điện – Điện tử Liên doanh, 100% vốn 100% vốn nước ngoài 20 triệu USD
02-36-1769 Dự án xây dựng NM lắp ráp sp điện tư chuyên dụng 100.000 sản phẩm/ năm Điện – Điện tử Liên doanh, 100 % Vnước ngoài 200 triệu USD
03-36-1775 Dự án xây dựng NM lắp ráp sp điện tư chuyên dụng 100.000 sản phẩm/ năm Điện – Điện tử Liên doanh, 100 % Vnước ngoài 200 triệu USD
04-36-1635 Sản xuất, lắp ráp phần cứng máy tính và linh kiện điện tử. Phục vụ cho phát triển CNTT và xuất khẩu Điện – Điện tử Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài 5.000 tỷ VNĐ
05-36-1577 Nhà máy lắp ráp điện tử & cơ khí chính xác 10.000 sản phẩm/năm Điện – Điện tử Liên doanh, 100% vốn nước ngoài 40 tỷ VNĐ
06-36-1554 Nhà máy sản xuất thiết bị và đo lường điện. Công suất 2,5 triệu sản phẩm /năm Điện – Điện tử Liên doanh hoặc 100% nước ngoài 15 triệu USD
07-36-1553 Nhà máy sản xuất dụng cụ điện và dây cáp điện Sản xuất dây cáp điện 1.000 tấn/ năm Điện gia dụng 6 triệu sản phẩm/năm Điện – Điện tử Liên doanh hoặc 100% nước ngoài 10 triệu USD
08-36-1555 Nhà máy lắp ráp điện tử và tin học. Công suất 10.000 sản phẩm/ năm Điện – Điện tử Liên doanh hoặc 100% nước ngoài 14 triệu USD
09-36-1434 Chế tạo, lắp ráp thiết bị điện – điện tử   Điện – Điện tử Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 5 triệu USD
10-36-1293 Nhà máy sản xuất thiết bị điện 100.000 -150.000/năm Điện – Điện tử Liên doanh, 100% nước ngoài  
11-36-1294 Nhà máy lắp ráp thiết bị văn phòng và máy tính 20.000/năm Điện – Điện tử Liên doanh, 100% nước ngoài  
12-36-1238 Nhà máy lắp ráp các thiết bị điện tử 50.000 sản phẩm / năm Điện – Điện tử Liên doanh, 100% nước ngoài 50 triệu USD