DỰ ÁN ĐÓNG TÀU

MÃ SỐ DỰ ÁN

TÊN DỰ ÁN

MỤC TIÊU

LĨNH VỰC

HÌNH THỨC

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ

01-21-126 Nhà máy sửa chữa và đóng mới tàu thuỷ (đến 1 vạn tấn) 40.000 tấn/năm Đóng tàu Liên doanh 10-15 triệu USD
02-21-206 Đóng mới tàu 10.000 DWT và sửa chữa tàu 30.000 DWT 5 chiếc đóng mới và sửa chữa 80 chiếc/năm Đóng tàu Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 88 triệu USD
03-21-1274 Nhà máy đóng tàu vật liệu mới 80-100 Chiếc tàu các loại và sửa chữa bảo dưỡng cho khoảng 200 chiếc tàu Composite khác Đóng tàu Liên doanh, 100% nước ngoài  
04-21-1175 Đóng và sửa chữa phương tiện thuỷ   Đóng tàu 8 triệu USD ODA 10 triệu USD
05-21-1039 Dự án Đóng mới và sửa chữa tàu thuyền 500 chiếc/năm Đóng tàu vốn trong nước; 100% vốn nước ngoài 1 triệu USD
06-21-919 Nhà máy đóng tàu và sà lan 5000 tấn/năm trở lên Đóng tàu Đầu tư trong nước, 100% vốn nước ngoài, BCC