DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG

MÃ SỐ DỰ ÁN

TÊN DỰ ÁN

MỤC TIÊU

LĨNH VỰC

HÌNH THỨC

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ

01-14-1517 Nhà máy xử lý rác thải Xử lý tổng hợp rác sinh hoạt (100 tấn/ngày) Môi trường Liên doanh hoặc 100% nước ngoài 7triệu USD
02-14-1466 Nhà máy xử lý rác thải Châu Đốc 100 tấn/ngày Môi trường Liên doanh hoặc 100% nước ngoài 30 triệu USD
03-14-1439 Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Tân Hương   Môi trường Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 3 triệu USD
04-14-1375 Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Khu Kinh tế Cửa Khẩu Mộc Bài : 9.000 m3/ngày đêm. Môi trường Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 12 triệu USD
05-14-1358 Hệ thống thoát nước Thị Xã   Môi trường Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài  
06-14-1359 Hệ thống thoát nước huyện Hòa Thành xử lý nước thải: 10.000 m3/ngày đêm. Môi trường Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài 20 triệu USD
07-14-1370 Dự án nhà máy xử lý rác và sản xuất phân bón từ rác: 60.000 tấn/năm. Môi trường Liên doanh, 100% vốn nước ngoài  
08-14-1321 Hệ thống thu gom xử lý chất thải (rắn, lỏng) các Khu Du lịch 200 tấn/ngày/ Khu Du lịch Môi trường Liên doanh ,100% nước ngoài, BOT  
09-14-1322 Hệ thống xử lý nước thải các khu du lịch 10.000 m3/ngày/Khu Du lịch Môi trường Liên doanh ,100% nước ngoài, BOT  
10-14-1251 Xử lý rác thải 1.500 tấn/ngày, chế biến phân bón hoặc LPG. Môi trường BOT 30 triệu USD
11-14-1166 Thu gom xử lý nước thải Thị xã. Sầm Sơn   Môi trường 8 triệu USD ODA 10 triệu USD
12-14-1133 Hệ thống cấp nước 10 vạn m3/ngày đêm Môi trường ODA; BOT 10 triệu USD
13-14–1134 Dự án cấp nước sạch các bản, làng 590 ccông trình Môi trường ODA 20 triệu USD
14-14-1135 Xây dựng nhà máy thu gom và xử lý nước thải 20.000- 40.000 m3/ngày đêm Môi trường ODA 10 triệu USD
15-14-1098 Nhà máy nước 110.000m3/ngày Môi trường ODA, BOT 10 triệu USD
16-14-1066 Xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông bảo tồn và đa dạng sinh học, Xây dựng CSHT Môi trường Viện trợ không hoàn lại 3,5 triệu USD
17-14-1076 Thoát nước và vệ sinh môi trường Thị xã. Quảng Trị   Môi trường Viện trợ không hoàn lại 5,5 triệu USD
18-14-1077 Thoát nước và vệ sinh môi trường Khu Thương mại Lao Bảo   Môi trường vay ưu đãi 2 triệu USD
19-14-967 Dự án xử lý rác thải huyện Từ Sơn đầu tư hệ thống thu gom và xử lý, chế biến rác thải khu vực huyện Từ Sơn, Khu công nghệ Tiên Sơn, ác cụm CN và vùng phụ cận..quy mô xử lý : 250 tấn/ngày Môi trường Vốn ODA: 4 triệu USD (Vay ưu đãi: 1,2triệu USD; viện trợ không hoàn lại: 2,8 triệu);vốn đối ứng: 0,8 triệu USD 4,8 triệu USD
20-14-968 Dự án đầu tư Xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn huyện Quế Võ đầu tư hệ thống thu gom và xử lý, chế biến rác thải rắn cho Thị xã.Bắc Ninh, huyện Quế Võ và vùng phụ cận..quy mô xử lý: 100-150 tấn/ngày Môi trường Vốn ODA-viện trợ không hoàn lại : 4,8 triệu USD ; vốn đối ứng trong nước : 1,2 triệu USD 6 triệu USD
21-14-970 Dự án mở rộng hệ thống cấp nước Thị xã. Bắc Ninh mở rộng nâng công suất nhà máy nước BN từ 16.000 m3 lên 25.000m3/ngày đêm; Xây dựng mới nhà máy nước công suất 6.000 m3/ngày đêm, gần KCN Quế Võ Môi trường Vốn ODA: 5,2 triệu USD (Vay ưu đãi: 2,6triệu USD; viện trợ không hoàn lại: 2,6triệu);vốn đối ứng: 0,9 triệu USD 6,1 triệu USD
22-14-971 Dự án cấp nước sạch thị trấn Chờ, huyện Yên phong Xây dựng nhà máy nước 3.000m3/ngày đêm Môi trường Vốn ODA-viện trợ không hoàn lại : 1,0 triệu USD ; vốn đối ứng trong nước : 0,4 triệu USD 1,4 triệu USD
23-14-972 Dự án cấp nước sạch thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình Xây dựng nhà máy nước 3.000m3/ngày đêm Môi trường Vốn ODA-viện trợ không hoàn lại : 1,0 triệu USD ; vốn đối ứng trong nước : 0,4 triệu USD 1,4 triệu USD
24-14-874 Xây dựng Hồ Sinh Thái phục vụ cho điều hoà không khí môi trường 120 ha Môi trường ODA 10 triệu USD
25-14-875 Xây dựng hệ thống nước thải và xử lý nước thải cho Kvực T.xã Phú Thọ, Khu công nghiệp Lâm Thao, Bãi Bằng   Môi trường ODA 46 triệu USD
26-14-876 Xây dựng hệ thống xử lý chất thải cho bệnh viện tuyến tỉnh và huyện   Môi trường ODA 10 triệu USD
27-14-832 thoát nước HN giai đoạn II (pha II) 5750 ha hệ thống thoát nước Môi trường Vay ưu đãi 470 triệu USD
28-14-814 Kè bờ và khai thác khu bãi hai bờ sông Hồng   Môi trường Liên doanh và 100% vốn nước ngoài 200 triệu USD
29-14-824 Nhà máy xử lý rác đô thị 12 ha Môi trường 100% vốn nước ngoài 15 triệu USD
30-14-829 Cung cấp trang thiết bị khẩn cấp cho công tác quản lý chất thải rắn của thành phố giai đoạn II   Môi trường Không hoàn lại 26 triệu USD
31-14-830 Hỗ trợ kỹ thuật quản lý chất thải độc hại   Môi trường Không hoàn lại 1,2 triệu USD
32-14-831 Thoát nước HN giai đoạn II (pha I)   Môi trường Vay ưu đãi 226 triệu USD
33-14-737 Dự án xử lý rác thải, nước thải và bảo vệ môi trường khu du lịch sinh thái Hồ Ba bể   Môi trường Viện trợ không hoàn lại  
34-14-738 Dự án chống bồi lấp hồ Ba Bể   Môi trường Viện trợ không hoàn lại  
35-14-720 Dự án Xử lý rác thải 60 tấn/ngày Môi trường 100% vốn,HĐHTKD hoặc Liên doanh 4,5 triệu USD
36-14-721 Dự án xử lý rác thải và vệ sinh môi trường các thị trấn 7 huyện thuộc tỉnh 30 tấn/ngày Môi trường Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 2 triệu USD
37-14-684 Xây dựng Nhà máy nước 30.000m3/ngày Môi trường Liên doanh, 100% nước ngoài 7-10 triệu USD
38-14-591 Nhà máy xử lý nước thải và sản phẩm phân bón   Môi trường Liên doanh; BOT 30 triệu USD
39-14-592 Dự án đầu tư trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Sông Công 4.000 m3/ngày đêm Môi trường BOT 15 triệu USD
40-14-617 Sản xuất nước khoáng Đầu tư xây dựng mới; 20 – 30 triệu lít/năm Môi trường Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 6 – 7 triệu USD
41-14-529 Dự án cấp nước sạch, nước công nghiệp Khu công nghiệp-Dịch vụ-Đô thị huyện Việt Yên   Môi trường Liên doanh BBC 7triệu USD
42-14-530 Dự án xử lý chất thải nước thải Khu công nghiệp-Dịch vụ- Đô thị huyện Việt Yên   Môi trường Liên doanh; 100% 9 triệu USD
43-14-536 Xây dựng nhà máy sản xuất nước khoáng xây dựng nhà máy sản xuất nước từ nguồn nước khoáng thiên nhiên;5-10triệu lít/năm Môi trường   0.2 triệu USD
44-14-490 Dự án xử lý nước sinh hoạt cho nông thôn   Môi trường Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài  
45-14-493 Dự án xử lý nước thải, rác thải đô thị   Môi trường Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài  
46-14-500 Dự án bảo tồn hệ sinh thái Vườn Quốc Gia Hoàng Liên   Môi trường Liên doanh; 100%  
47-14-331 Dự án cung cấp nước sạch 2.000 m3/ngày đêm Môi trường Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài  
48-14-332 Dự án cung cấp nước sạch 1.000 m3/ngày đêm Môi trường Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài  
49-14-333 Dự án cung cấp nước sạch 1.000 m3/ngày đêm Môi trường Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài  
50-14-334 Dự án thoát nước đô thị   Môi trường Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài  
51-14-335 Nhà máy xử lý chất thải rắn   Môi trường Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài  
52-14-336 Nhà máy xử lý chất thải rắn   Môi trường Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài  
53-14-337 Nhà máy xử lý chất thải rắn   Môi trường Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài  
54-14-338 Nhà máy xử lý chất thải rắn   Môi trường Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài  
55-14-306 Dự án bảo tồn thiên nhiên Tây Nam Hoàng Liên Sơn 300 ha Môi trường Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài  
56-14-328 Dự án cug cấp nước sạch thị trấn Tam Đường 1.000 m3/ngày đêm Môi trường Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài  
57-14-329 Dự án cug cấp nước sạch thị xã Lai Châu 8.500 m3/ngày đêm Môi trường Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài  
58-14-330 Dự án thoát nước đô thị Thị xã. Lai Châu   Môi trường Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài