DỰ ÁN XÂY DỰNG

MÃ SỐ DỰ ÁN

TÊN DỰ ÁN

MỤC TIÊU

LĨNH VỰC

HÌNH THỨC

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ

01-30-891 Dự án đầu tư Trung tâm Thương mại Quảng Bình   Xây dựng Liên doanh, 100% vốn nước ngoài, đầu tư trog nước 2,5-3 triệu USD
02-30-682 Xây dựng công nghiệp, dân dụng 3.000-4.000m2 Xây dựng Liên doanh, 100% nước ngoài 10-15 triệu USD
03-30-683 Xây dựng   Xây dựng Liên doanh, 100% nước ngoài 10-15 triệu USD