DỰ ÁN Y TẾ

DỰ ÁN

TÊN DỰ ÁN

MỤC TIÊU

LĨNH VỰC

HÌNH THỨC

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ

01-3-1767 Bệnh viện tim mạch – lão khoa 200 giường Y tế Liên doanh, 100% Vnước ngoài 70 triệu USD
02-3-1742 Bệnh viện tim mạch – lão khoa 200 giường Y tế Liên doanh 70 triệu USD
03-3-1717 Bệnh viện phụ sản Tiền Giang 200 giường Y tế Liên doanh 75 triệu USD
04-3-1718 Bệnh viện mắt 70 giường Y tế Liên doanh, 100% Vnước ngoài 35 triệu USD
05-3-1719 Bệnh viện nhi 200 giường Y tế Liên doanh, 100% Vnước ngoài 70 triệu USD
06-3-1720 Lò đốt rác y tế   Y tế BCC 50 triệu USD
07-3-1721 Trường Cao đẳng y tế   Y tế Liên doanh, 100% Vnước ngoài 150 triệu USD
08-3-1659 Bệnh viện phụ sản Tiền Giang 200 giường Y tế Liên doanh 75 triệu USD
09-3-1634 Xây dựng Bệnh Viện Đa Khoa Xây dựng khu khám và chữa bệnh với kỹ thuật cao Y tế BT, BOT 200 tỷ đồng
10-3-1558 Nhà máy sản xuất dụng cụ y tế chính xác. Công suất 10 triệu sản phẩm/ năm Y tế Liên doanh hoặc 100% nước ngoài 15 triệu USD
11-3-1519 Bệnh viện Đa khoa tư Bến Tre Các chuyên khoa dịch vụ và cao cấp đa ngành (200 giường) Y tế Liên doanh hoặc 100% nước ngoài 5triệu USD
12-3-1533 Xây dựng bệnh viện phụ sản Bến Tre 200 giường Y tế Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài 10 triệu USD
13-3-1534 Xây dựng bệnh viện chuyên khoa lao, phổi và tâm thần 250 giường (lao: 100 giường) Y tế Liên doanh hoặc 100% nước ngoài 6.triệu USD
14-3-1463 Bệnh viện chuyên khoa sản 300 giường Y tế Liên doanh hoặc 100% nước ngoài 60 triệu
15-3-1382 Dự án xây dựng Bệnh viện chất lượng cao: Bệnh viện 150 – 200 giường. Y tế Trong nước, Liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài 20 triệu USD.
16-3-1328 Bênh viện quốc tế 5 -10 ha Y tế Liên doanh ,100% nước ngoài  
17-3-1331 Trung tâm cấp cứu, khám chữa bệnh phục vụ khách nước ngoài 5-10ha Y tế Liên doanh ,100% nước ngoài  
18-3-1304 Nhà máy sản xuất vật tư, thiết bị y tế 100 tấn sản phẩm/năm Y tế Liên doanh, 100% nước ngoài  
19-3-1204 Dự án bệnh viện chất lượng cao   Y tế Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài  
20-3-1168 Xây dựng mới Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc   Y tế 4,5 triệu USD ODA 5 triệu USD
21-3-1182 Xây dựng mới bệnh viện nhi Thanh Hoá   Y tế 12 triệu USD ODA 14 triệu USD
22-3-1145 Trung tâm y tế Nghi Sơn 150 giường. Y tế ODA hoặc 100% vốn trong nước 10 triệu USD
23-3-1136 Xây dựng hệ thống xử lý chất thải trong lòng các bệnh viện tuyến tỉnh và huyện các huyện thị xã , thành phố Y tế ODA 6 triệu USD
24-3-969 Dự án trang thiết bị bệnh viện phụ sản tỉnh Bắc Ninh 150 giường bệnh Y tế Vốn ODA-viện trợ không hoàn lại: 3 triệu USD; vốn đối ứng trong nước : 0,5 triệu USD 3,5 triệu USD
25-3-985 Dự án phòng và hạn chế lây nhiễm HIV/AIDS   Y tế Viện trợ phi chính phủ 500.000 USD
26-3-986 Dự án tăng cường dự phòng và quản lý chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS   Y tế Viện trợ phi chính phủ 100.000 USD
27-3-961 Dự án sản xuất thiết bị điện tử y tế   Y tế 100% vốn nước ngoài 5 triệu USD
28-3-907 Bệnh viện chất lượng cao từ 100 giường bệnh trở lên Y tế Đầu tư trong nước, 100% vốn nước ngoài, BCC  
29-3-849 Xây dựng bệnh viện tư nhân   Y tế Trog nước hoặc 100% vốn nước ngoài 20 triệu USD
30-3-825 Bệnh viện đa khoa 1.000 giường Y tế Liên doanh và 100% vốn nước ngoài 100 triệu
31-3-834 Xây dựng bệnh viện đa khoa đô thị Bắc Sông Hồng 1000 giường Y tế Vay ưu đãi 60 triệu USD
32-3-739 Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện huyện Na Rì 150 giường Y tế Viện trợ không hoàn lại 3 triệu USD
33-3-740 Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm y tế Thị xã. Bắc Kạn   Y tế Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài  
34-3-754 Dự án nâng cấp các phòng khám đa khoa khu vực   Y tế Viện trợ không hoàn lại  
35-3-685 Xây dựng bệnh viện đa khoa 300 giường Y tế Liên doanh, 100% nước ngoài 8-10 triệu USD
36-3-698 Xây dựng cơ sở khám chữa bệnh chất lượng cao 300 giường 3,6ha Y tế Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 6,9 triệu USD
37-3-646 Bệnh viện nhi Thuỵ ĐIển Xây dựng mới toàn bộ cơ sở hạ tầng. Đầu tư trang thiết bị y tế và phương tiện làm việc Y tế Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 6 triệu USD
38-3-647 Bệnh viện đa khoa tư nhân Xây dựng mới toàn bộ cơ sở hạ tầng. Đầu tư trang thiết bị y tế và phương tiện làm việc Y tế Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 90 triệu USD
39-3-643 Bệnh viện Điều dưỡng, phục hồi chức năng TháI Bình Xây dựng mới với tổng diện tích 7.350 m2; 150 giường bệnh Y tế Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 1,7 triệu USD
40-3-602 Dự án sản xuất thuốc thú y 10 triệu đơn vị thuốc/năm Y tế ĐTTTnước ngoài 5 triệu USD
41-3-612 Bệnh viện đa khoa chất lượng cao 250 giường bệnh Y tế Liên doanh; ĐTTTnước ngoài 15 triệu USD
42-3-518 Dự án nâng cấp và đều tư thiết bị trạm y tế cụm xã   Y tế Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài  
43-3-519 Dự án đào tạo y tế thôn bản, bà đỡ dân gian xã đặc biệt khó khăn (vùng III)   Y tế Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài  
44-3-520 Dự án ngăn ngừa và phòng chống HIV/AIDS   Y tế Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài  
45-3-485 Xây dựng bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc 250 giường bệnh Y tế 100% vốn nước ngoài 11 triệu USD
46-3-486 Xây dựng bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam 150 giường bệnh nội trú Y tế 100% vốn nước ngoài 7 triệu USD
47-3-341 Bệnh viện đa khoa tỉnh 300 giường Y tế Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài  
48-3-342 Bệnh viện y học cổ truyền 50 giường Y tế Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài  
49-3-343 Bệnh viện huyện Sìn Hồ 50 giường Y tế Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài  
50-3-344 Bệnh viện huyện Phong Thổ 50 giường Y tế Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài  
51-3-345 Bệnh viện huyện Tam Đường 50 giường Y tế Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài  
52-3-346 Trung tâm, y tế Thị xã.Lai Châu 15 giường Y tế Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài  
53-3-347 Nâng cấp 90 trạm y tế xã 5 giường/xã Y tế Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài  
54-3-276 Xây dựng bệnh viện quốc tế   Y tế Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài 15 triệu USD
55-3-235 sản xuất thiết bị y tế trong công nghệ phân tích và công nghệ chiết xuất y học   Y tế Vốn trong nước; Liên doanh; 100% vốn nước ngoài