DỰ ÁN “CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VIỆT”

 Lắp đặt 200.000 thiết bị quảng cáo chuyên dụng tại hơn 80.000 điểm phát quảng cáo trên toàn quốc. Phục vụ khoảng 5 triệu đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân thuê phát quảng cáo, quảng bá sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu và xúc tiến thương mại.

“GIẢI PHÁP QUẢNG CÁO VÀ XÚC TIẾN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP CÔNG NGHỆ 4.0”

gọi tắt là

“ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VIỆT”

 

  1. Cơ quan chủ quản: “Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam”.
  2. Cơ quan nghiên cứu phối hợp:  “Viện nghiên cứu tài chính, đầu tư và hợp tác thương mại đông nam á”.
  3. Đơn vị thực hiện: “Công ty Cổ phần HP102 Việt Nam”.

NỘI DUNG

  1. Quy mô của chương trình: 3.000 tỉ VNĐ
  2. Nội dung: Lắp đặt 200.000 thiết bị quảng cáo chuyên dụng tại hơn 80.000 điểm phát quảng cáo trên toàn quốc. Phục vụ khoảng 5 triệu đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân thuê phát quảng cáo, quảng bá sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu và xúc tiến thương mại.
  3. Thời gian thực hiện Chương trình: Từ tháng 7 năm 2018