DỰ ÁN VIỄN THÔNG

MÃ SỐ DỰ ÁN

TÊN DỰ ÁN

MỤC TIÊU

LĨNH VỰC

HÌNH THỨC

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ

01-32-938 Dự án lắp ráp, sản xuất điện thoại cố định, điện thoại di động   Viễn thông Liên doanh, 100% vốn nước ngoài 5 triệu USD
02-32-937 Dự án Lắp ráp, sản xuất linh kiện thiết bị viễn thông   Viễn thông Liên doanh, 100% vốn nước ngoài 20 triệu USD