admin

Giới thiệu chung về hiệp hội

VARISME được thành lập theo Quyết định số 28/QĐ-BTCCBCP ngày 28/5/2002 của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ).  Đại hội nhiệm kỳ I đã bầu Chủ tịch Hiệp hội là nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn;  Đại hội nhiệm kỳ II (2010 –…

Xem tiếp