CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________
ĐIỀU LỆ (Sửa đổi, bổ sung)
 HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN VIỆT NAM (VARISME)
 (Phê duyệt kèm theo Quyết định số 645/QĐ-BNV ngày 14  tháng 6  năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
 ––––––––––––––––––––
Chương I
TÊN GỌI, TÔN CHỈ – MỤC ĐÍCH
Điều 1. Tên gọi, trụ sở
 1. Tên gọi:
Tên tiếng Việt: Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam.

Tên tiếng Anh: Vietnam Association of Rural Industrial SME

Viết tắt: VARISME.

2. Trụ sở: Trụ sở chính của Hiệp hội đặt tại Thủ đô Hà Nội, Hiệp hội có Văn phòng đại diện ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam và nước sở tại.

           Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tự nguyện của các doanh nghiệp ngành nghề nông thôn Việt Nam, các cơ sở sản xuất, các hợp tác xã nông nghiệp, thủy sản, thủ công mỹ nghệ, trang trại và làng nghề, hộ kinh doanh ngành nghề, nhằm hợp tác, hỗ trợ và bảo vệ, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, nghiên cứu khoa học, thông tin kinh tế, thúc đẩy quan hệ hội nhập kinh tế quốc tế của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn, góp phần thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Đảng và chủ trương chính sách của Nhà nước.

Phương châm của Hiệp hội là: Đoàn kết – Hợp tác – Phát triển.

           Điều 3. Mục tiêu của Hiệp hội

1. Tập hợp các Doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngành nghề nông thôn trong cả nước, phối hợp hoạt động của các thành viên, trao đổi, cung cấp thông tin trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khoa học công nghệ, vốn tín dụng, thị trường, thương mại và đầu tư giữa các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế với các doanh nghiệp, doanh nhân, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước .

2. Hỗ trợ các hoạt động hợp tác khoa học công nghệ, đầu tư, xúc tiến thương mại, vốn tín dụng và các hoạt động phát triển dự án của các doanh nghiệp ngành nghề nông thôn Việt Nam, các tổ chức kinh tế và người lao động, nghệ nhân, nhà khoa học đang nghiên cứu, làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.

          Điều 4. Địa vị pháp lý

1. Hiệp hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, dấu nổi, dấu thu nhỏ để dùng cho việc cấp thẻ hội viên, có tài khoản tại Ngân hàng.

2. Hiệp hội hoạt động trên phạm vi cả nước theo pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các quy định của Điều lệ này.

3. Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam được gia nhập là thành viên của các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.