Nhiên liệu

MÃ SỐ DỰ ÁN

TÊN DỰ ÁN

MỤC TIÊU

LĨNH VỰC

HÌNH THỨC

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ

01-40-2017 Sản xuất muội than   Nhiên liệu Liên doanh 40 triệu USD
02-40-2018 Sản xuất than hoạt tính   Nhiên liệu 100%vốn nước ngoài 2 triệu USD
03-40-2021 Sản xuất khí công nghiệp   Nhiên liệu 100%vốn nước ngoài 10 triệu USD
04-40-1675 Dự án xây dựng NM sản xuất than hoạt tính 1.500 tấn/ năm Nhiên liệu Liên doanh, 100% Vnước ngoài 42 triệu USD
05-40-1500 Nhà máy liên doanh sản xuất than hoạt tính cao cấp 5.000 tấn/năm Nhiên liệu Liên doanh 5 triệu USD